Sakharov Gardens, Jerusalem, Israel
 

Sakharov Gardens, Jerusalem, Israel