Gustav Adolfs Torg, Stockholm, Sweden
 

Gustav Adolfs Torg, Stockholm, Sweden