Church of St Paraskevi, Nesebar, Bulgaria
 

Church of St Paraskevi, Nesebar, Bulgaria